มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ระบบเครือข่ายพื้นฐาน และ ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ชุดประลองเครือข่าย Cisco Network Academy Program (CNAP) ระบบผ่านเข้าออกประตูด้วยบัตรแบบ RFID ระบบสำหรับห้อง Data Center ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว ใยแก้วนำแสง ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า ระบบเครือข่ายไร้สาย ห้องควบคุมระบบเครือข่ายกลาง Network Operation Center (NOC) บำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย อุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย

Read More

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ระบบเครือข่ายพื้นฐาน และ ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ระบบการเข้าถึงเครือข่ายระยะไกล (SSL VPN) ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)

Read More

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระบบการเรียนการสอนทางไกล (Video Conferencing System)

Read More

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ระบบสำหรับห้อง Data Center อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว ใยแก้วนำแสง (UTP / Fiber Optic) ระบบเครือข่ายไร้สาย

Read More

โรงพยาบาลสินแพทย์

ระบบสำหรับห้อง Data Center อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว ใยแก้วนำแสง (UTP / Fiber Optic) ระบบเครือข่ายไร้สาย

Read More

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์

ระบบการเข้าถึงเครือข่ายระยะไกล (SSL VPN) ระบบเครือข่ายพื้นฐาน และ ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว ใยแก้วนำแสง ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า อุปกรณ์แม่ข่าย และลูกข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจจับและป้องกันไวรัส ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ระบบสำรองข้อมูล

Read More

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งบนรถเข็น ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log)

Read More

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

โครงการปฏิรูประบบข้อมูลสุขภาพภาครัฐ เพื่อรองรับบริการบัตร 30 บาท เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อการเป็นข้อมูลในส่วนกลาง ระบบเครือข่ายพื้นฐาน และ ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย อุปกรณ์แม่ข่าย และลูกข่ายคอมพิวเตอร์

Read More

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ระบบเครือข่ายพื้นฐาน และ ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว ใยแก้วนำแสง ระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า อุปกรณ์แม่ข่าย และลูกข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบตรวจจับและป้องกันไวรัส ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบพิสูจน์ตัวตน (Authentication) ระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ระบบสำรองข้อมูล ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ระบบผ่านเข้าออกประตูแบบ Finger Scan โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อรองรับระบบงาน 12 แฟ้ม

Read More

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

อุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) ติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย และเครื่องแม่ข่าย (Server) ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (Firewall) ระบบสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว (UTP)

Read More