บริการ

Network

เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยมุ่งเน้นทางด้านการ วางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายข้อมูล ให้กับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และกลุ่มโรงพยาบาล

 • IP Telephony
 • WAN/ LAN
 • Wireless
 • Switch/ Router
 • Video Conferencing
 • Load Balancer
 • Cabling Infra.
 • Data Center

Security

เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยมุ่งเน้นทางด้านการ วางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายข้อมูล ให้กับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และกลุ่มโรงพยาบาล

 • Log Management
 • Authentication
 • Security Incident and
 • Event Management
 • CCTV
 • Firewall / UTM
 • IPS/IDS
 • Access Control

Application

เพื่อประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) โดยมุ่งเน้นทางด้านการ วางระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล และ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายข้อมูล ให้กับหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และกลุ่มโรงพยาบาล

 • WAR Room
 • E-Office
 • EIS/MIS
 • Including PC, Server,
 • Storage, Etc.